Tư vấn xây dựng quy định nội bộ

Tư vấn xây dựng quy định nội bộ

Quy định nội bộ là công cụ quan trọng, giúp Doanh nghiệp trong quản trị, điều hành doanh nghiệp hằng ngày. Các quy định nội bộ, được doanh nghiệp ban hành, có thể do quy định pháp luật có yêu cầu, hoặc do nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
Quy định nội bộ phổ biến hiện nay tại doanh nghiệp gồm quy định, quy trình, quy chế, cụ thể là:
- Quy định là quy phạm định ra các công việc phải làm, không được làm hoặc hướng dẫn thực hiện quy định của quy phạm pháp luật hoặc chứa đựng nội dung hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác điều hành của doanh nghiệp. Ví dụ: nội quy lao động, quy định về thời giờ làm việc - nghỉ ngơi, quy định về lương, thưởng, quy định về nghỉ phép…
- Quy trình là quy phạm đề cập đến trình tự các bước công việc, trách nhiệm của các chủ thể/bộ phận/đơn vị, các cá nhân trong việc phối hợp để quản lý và thực hiện một hoạt động hay một công việc nào đó. Ví dụ: quy trình tuyển dụng, quy trình tạm ứng/thanh toán, quy trình phát hành văn bản, quy trình điều xe, quy trình kiểm soát hàng hóa, nguyên vật liệu, … chủ yếu liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của công ty …
- Quy chế là quy phạm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn, tiêu chí, công tác nhân sự, phân công và phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời, quy chế đưa ra yêu cầu cần đạt được và có tính định khung mang tính nguyên tắc. Ví dụ: điều lệ công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, phòng/ban, bộ phận chức năng …
Các quy định nội bộ mà một doanh nghiệp, theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, điều hành, phải xây dựng gồm:
- Điều lệ Công ty, Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế tài chính;
- Quy chế công bố thông tin;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng giám đốc/Giám đốc;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Hành chính – Nhân sự;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế toán;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh doanh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban khác trong Doanh nghiệp;
- Quy chế phối hợp giữa các phòng ban;
- Quy chế công tác văn thư;
- Quy chế tổ chức và điều hành hoạt động của Đội bảo vệ;
- Quy chế trả lương;
- Quy chế khen thưởng và kỷ luật;
- Quy chế văn hóa Doanh nghiệp;
- Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Quy chế hoạt động Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;
- Quy chế phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
- Quy chế chi tiêu nội bộ Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
- Quy chế dân chủ;
- Quy chế tổ chức hội nghị người lao động;
- Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;
- Nội quy lao động;
- Quy định đối với nhân viên lái xe;
- Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy vi tính trong Doanh nghiệp;
- Quy trình tuyển dụng;
- Quy trình tạm ứng/thanh toán;
- Quy trình phát hành văn bản;
- Quy trình điều động xe; 
- Quy trình kiểm soát hàng hóa, nguyên vật liệu;
- Những quy định, quy chế khác theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
Share Law xin cung cấp đến Khách hàng dịch vụ: xây dựng mới/sửa đổi, bổ sung các quy định đã có, bao gồm soạn thảo, thủ tục ban hành, đăng ký (nếu có) theo yêu cầu của Khách hàng để phù hợp với từng doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.
Liên hệ với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH Share Law
Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0886 262786 0978 143 382 - Email: sc.sharelaw@gmail.com

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed