Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Khách hàng doanh nghiệp theo yêu cầu qua điện thoại, thư điện tử, trực tiếp:
- Tư vấn xây dựng mới, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành các doanh nghiệp đơn lẻ hoặc hệ thống các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn;
- Tư vấn đầu tư, cơ cấu vốn (quyền quyết định, quyền phủ quyết), nhân sự, phương án nắm quyền kiểm soát, chi phối...;
- Tư vấn liên quan đến việc quản trị, điều hành công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật quản trị công ty đại chúng, pháp luật quản trị các loại hình công ty đặc thù: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản...;
- Tư vấn liên quan đến việc ra quyết định của các cơ quan, chức danh quản trị: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc/Giám đốc; Chủ sở hữu công ty; Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các xung đột nội bộ giữa cổ đông/thành viên/các cơ quan, chức danh quản trị, điều hành công ty;
- Tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ: đăng ký doanh nghiệp, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, quyền sử dụng đất, tài sản khác;
- Tư vấn xây dựng hợp đồng mẫu mới/sửa đổi, bổ sung hợp đồng; Tư vấn, soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hỗ trợ đàm phán hợp đồng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
- Tư vấn xây dựng mới/sửa đổi, bổ sung và ban hành, đăng ký nội quy lao động; Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc (ban hành, áp dụng áp dụng KPI); Quy chế quản trị, điều hành công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế lương, thưởng và các quy định khác để quản lý lao động;
- Tư vấn xây dựng/sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị công ty và các quy định khác phục vụ điều hành doanh nghiệp;
- Tư vấn xây dựng mới, hiệu chỉnh các quy định, quy trình, quy chế về: tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật lao động, các quy trình, quy định, quy chế khác liên quan trong việc quản lý, điều hành lao động trong Doanh nghiệp; Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính khác về lao động như: đăng ký, ban hành thang lương, bảng lương, định mức lao động...
- Xây dựng mới hợp đồng mẫu, hiệu chỉnh hợp đồng: hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, hợp đồng trách nhiệm, thỏa thuận bảo mật, các văn bản mẫu như: thỏa thuận, biên bản, quyết định, thông báo,… để áp dụng trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động, bảo vệ quyền lợi của công ty;
- Cử đại diện tham gia đàm phán, làm việc với đối tác, khách hàng, bên thứ ba liên quan đến việc đàm phán, giao kết, hỗ trợ thực hiện, chấm dứt các hợp đồng;
- Tư vấn thường xuyên đối với bất kỳ công việc pháp lý nào mà khách hàng yêu cầu;
- Làm việc theo yêu cầu của Khách hàng tại văn phòng của Khách hàng hoặc Công ty Luật.
Liên hệ với chúng tôi :
Công ty Luật TNHH Share Law
Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0978 143382 – 08 86 26 27 86 - Email: sc.sharelaw@gmail.com

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed