Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động

Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động

Mục tiêu khóa học: Khóa học bồi dưỡng kiến thức pháp luật hiện hành về lao động cho học viên là người làm công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác quan tâm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động và góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động của doanh nghiệp. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động” theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối tượng: sinh viên đại học, cao đẳng ngành luật/dịch vụ pháp lý/quản trị nhân lực/hành chính/nhân sự năm 3, năm 4, người có định hướng theo nghề nhân sự, người đang làm nghề nhân sự, cán bộ quản lý tại doanh nghiệp, người điều hành doanh nghiệp, giới chủ doanh nghiệp.
Nội dung khóa học:
Chuyên đề 1: Tuyển dụng, hợp đồng lao động, đào tạo bảo đảm an toàn cho DN

- Nêu và phân tích những rủi ro của doanh nghiệp từ các tình huống thực tế mà giảng viên đã làm, từ các bản án, vụ việc, liên quan đến thử việc, giao kết hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, điều chuyển người lao động sang làm công việc khác, đào tạo, rủi ro khi các nhân sự làm việc liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, rủi ro khi giao tài sản, vật tư cho người lao động quản lý, sử dụng, rủi ro khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo từng trường hợp; đồng thời hướng dẫn, đưa ra giải pháp để doanh nghiệp hạn chế rủi ro.
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục, định hướng để xây dựng các quy trình liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động, điều chuyển, đào tạo, chấm dứt hợp đồng lao động, … nhằm kết hợp chặt chẽ quy định pháp luật, với yêu cầu quản lý, điều hành của doanh nghiệp, tăng hiệu quả quản trị lao động, đồng thời hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.
- Trang bị cho học viên đầy đủ các biểu mẫu về thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng bảo mật và không cạnh tranh, các biểu mẫu liên quan đến việc điều chuyển người lao động sang làm công việc khác, các biểu mẫu liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động; đồng thời hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho doanh nghiệp.
- Cập nhật những điểm mới của Bộ luật lao động 2019, tư vấn, định hướng giải pháp, những vấn đề cần chuẩn bị cho doanh nghiệp đối với hoạt động tuyển dụng, hợp đồng lao động, đào tạo, ký kết thỏa thuận bảo mật, chấm dứt hợp đồng lao động, nhằm giúp hoạt động quản lý, điều hành lao động, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.
Chuyên đề 2: Xây dựng, ban hành, đăng ký quy định nội bộ hỗ trợ quản lý, điều hành lao động an toàn
- Nêu và phân tích những rủi ro của doanh nghiệp từ các tình huống thực tế mà giảng viên đã làm, từ các bản án, vụ việc, liên quan đến quản lý, điều hành lao động mà không có/thiếu quy định nội bộ hoặc có nhưng tồn tại nhiều sai sót trong quy định nội bộ; đồng thời hướng dẫn, đưa ra định hướng giúp doanh nghiệp xây dựng, ban hành quy định nội bộ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro.
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xây dựng, ban hành, đăng ký (nếu có) các quy định nôi bộ liên quan đến quản lý, điều hành lao động, … nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý, kết hợp chặt chẽ quy định pháp luật, với yêu cầu quản lý, điều hành của doanh nghiệp, tăng hiệu quả quản trị lao động, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
- Trang bị cho học viên đầy đủ các biểu mẫu giúp thực hiện nhanh chóng công việc soạn thảo, ban hành, đăng ký: Nội quy lao động, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, các quy định nội bộ khác; đồng thời hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong công việc hàng ngày, nhằm bảo vệ quyền lợi tốt đa cho doanh nghiệp.
- Cập nhật những điểm mới của Bộ luật lao động 2019, tư vấn, định hướng giải pháp, những vấn đề cần chuẩn bị cho doanh nghiệp liên quan đến việc xây dựng nội quy lao động, các quy định nội bộ khác, phục vụ hoạt động quản lý, điều hành lao động, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.
Chuyên đề 3: Xử lý kỷ luật lao động, buộc bồi thường thiệt hại do NLĐ gây ra
- Nêu và phân tích những rủi ro của doanh nghiệp từ các tình huống thực tế mà giảng viên đã làm, từ các bản án, vụ việc, liên quan đến quản lý, điều hành lao động liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, buộc bồi thường thiệt hại do NLĐ gây ra; đồng thời hướng dẫn, đưa ra định hướng giúp doanh nghiệp có những giải pháp phù hợp, hạn chế rủi ro.
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục, định hướng xây dựng các quy trình kỷ luật, quy trình buộc bồi thường thiệt hại phù hợp quy định pháp luật, sát thực tế, nhằm đảm bảo việc xử lý kỷ luật lao động, buộc bồi thường trách nhiệm vật chất an toàn, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp.
- Trang bị cho học viên đầy đủ các biểu mẫu, giúp thực hiện nhanh chóng công việc liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra.
- Cập nhật những điểm mới của Bộ luật lao động 2019, tư vấn, định hướng giải pháp, những vấn đề cần chuẩn bị cho doanh nghiệp trong việc xử lý kỷ luật lao động, buộc bồi thường thiệt hại do NLĐ gây ra.
Chuyên đề 4: Giải quyết tranh chấp lao động, tại doanh nghiệp và tại cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền
Nêu và phân tích những rủi ro của doanh nghiệp từ các tình huống thực tế mà giảng viên đã làm, từ các bản án, vụ việc, liên quan đến rủi ro tiềm ẩn trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, tại doanh nghiệp và tại cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn, tư vấn, đưa ra định hướng giúp doanh nghiệp có những giải pháp phù hợp, hạn chế rủi ro.
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục, định hướng xây dựng các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ, tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ; Đồng thời, hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền.
- Trang bị cho học viên đầy đủ các biểu mẫu, giúp thực hiện nhanh chóng công việc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, các biểu mẫu cần sử dụng khi tham gia giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền.

- Cập nhật những điểm mới của Bộ luật lao động 2019, tư vấn, định hướng giải pháp, những vấn đề cần chuẩn bị cho doanh nghiệp trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại doanh nghiệp và tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
Thời gian: Học 10 buổi, mỗi buổi 03 tiếng.
Giảng viên:
Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế, đã trên 10 năm thực làm công việc pháp chế, quản lý, đào tạo nhân sự pháp chế, giảng dạy pháp luật về lao động:
1. Luật sư Lương Thị Thiên Nga là giám đốc nhân sự, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nhân sự với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác pháp chế doanh nghiệp và giám đốc nhân sự. Luật sư Lương Thị Thiên Nga hiện đảm nhận đào tạo các kỹ năng làm pháp chế doanh nghiệp, kỹ năng xây dựng quy định nội bộ và kỹ năng soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp, kỹ năng tư vấn pháp luật về lao động...
2. Thạc sĩ Lê Ngọc Anh là giảng viên cơ hữu tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Lê Ngọc Anh nghiên cứu chuyên sâu, tham gia đào tạo, huấn luyện nội bộ và tư vấn thường xuyên cho khách hàng về Luật Lao động, các vấn đề pháp lý liên quan trong hoạt động quản lý nhân sự, soạn thảo, rà soát, đàm phán và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng lao động. Thạc sĩ Lê Ngọc Anh đảm nhận đào tạo kỹ năng xây dựng quy định nội bộ và kỹ năng soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp, kỹ năng tư vấn pháp luật về lao động...
3. Luật sư Lê Văn Dụng, trên 10 năm công tác pháp chế, kinh nghiệm thành lập, quản lý, điều hành ban pháp chế tại doanh nghiệp bất động sản, đầu tư, xây dựng, là luật sư tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Luật sư Lê Văn Dụng là người sáng lập và điều hành Share Law. Luật sư Dụng cũng là giảng viên giảng dạy thỉnh giảng tại các trường đại học về kỹ năng làm việc, quản trị công ty, kỹ năng thực hành nghề luật sư nội bộ. Luật sư Dụng đã triển khai gần 40 khóa học, với gần 800 học viên, tại TP.HCM, Hà Nội, các tỉnh, đều nhận được những phản hồi tích cực.


Đăng ký trực tiếp tại văn phòng của Share Law hoặc online bằng cách inbox cho Share Law hoặc gọi, zalo 0932088529 (Ms Ngân) - 08 86 26 27 86 (Hotline), để được tư vấn, cung cấp tài khoản.

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed